Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Pranica tmi
Y-tunnus: 1661773-4
osoite: Voolahdentie 210, 06200 Porvoo p. 040 5881821
sähköposti: hannele@pranica.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Hannele Söderholm-Johansson p. 040 5881821
sähköposti: hannele@pranica.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään kolmeen eri rekisteriin: postituslista; kurssin käyneiden tiedot sekä hoidossa käyneiden tiedot.

Postituslista: rekisteröidyn suostumuksella, sähköisesti tai paperilomakkeen kautta tapahtumissa, messuilla tms. kerätyt tiedot

Kurssilaisrekisteri: kurssille ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot

Hoitotiedot: hoitoon tulevan ilmoittamat henkilötiedot sekä hoidon kannalta olennaiset terveystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Postituslista: markkinoinnin ja viestinnän kanava jonka kautta ilmoitamme kursseista ja muista tapahtumista.

Kurssilaisrekisteri: kurssin käyneiden tietojen ylläpitäminen tulevia kursseja ja tapahtumia varten sekä palveluiden kehittämistä varten. Terveystiedot kerätään kurssilla tehtävien harjoitusten takia, jotta opettaja voi varmistaa että harjoitukset ovat turvallisia ja mukavia osallistujille.

Hoitotiedot: ennen hoitoa ja hoitojakson aikana kerätyt tiedot käytetään tehokkaan ja turvallisen hoidon suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään, sähköisesti ilmoittautumislomakkeen (Acuity Scheduling, Mailchimp) kautta, sähköpostilla pyytäessä tai paperilomakkeen kautta hoidon aikana, tapahtumissa, messuilla, kursseilla tms.

Käsiteltävät henkilötiedot

Postitustlista:

– etu- ja sukunimi- sähköpostiosoite

Kurssilaisrekisteri sekä hoitotiedot:

–  etu- ja sukunimi

–  sähköpostiosoite

–  postiosoite

–  puhelinnumero

–  syntymäaika

–  perustiedot terveydentilasta

–  muu oleellinen tieto jonka henkilö haluaa antaa, esimerkiksi tieto aikaisemmista kursseista, henkilökohtaiset syyt kurssille osallistumisesta tai hoitoon tulemisesta jne.

Henkilötietojen luovuttaminen

Sähköpostiosoitteet sekä nimet luovutetaan myös markkinoinnille ja viestinnälle tärkeille toimijoille: Mailchimp

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Mitään rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Kaikkien rekisterien käyttöoikeus edellyttää Pranica Tmi:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Kaikki rekisterit sijaitsevat joko fyysisesti lukitussa tilassa (paperilomakkeet) tai Pranic Tmi:n hallitsemissa ja salasanasuojatuissa palveluissa (sähköiset tiedot).

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan postitse osoitteeseen Voolahdentie 210, 06200 Porvoo.

SaveSave